Jazzlogo_bg

Sponsorer:

Hotel Marina

Nordea

Djurslands Jazzklub

Jazzlogo bg 1

                                                      (Jazzklubbens vedtægter kan ses nederst på denne side)

Efter generalforsamlingen 5. februar 2022 ser bestyrelsen således ud:

Svend Frandsen, formand, Sommerlyst 55, 8500 Grenaa,

tlf. 8632 0885 og 2014 0885.

E-mail: aarsnes.frandsen@stofanet.dk

Flemming Seiersen, næstformand Højgård, Hevringvej 7, 8950 Ørsted,

 telf. 4016 9122

E-mail: fs@hojgaard-okologi.dk

Per Birkelund, kasserer, Møllebakkevej 7, Ålsø¸, 8500 Grenaa.

telf. 8633 1818

E-mail:birkelund@dadlnet.dk

Bodil Bach,  Rosengade 2E, 8500 Grenaa,

telf. 6179 2157

E-mail: b.bach@grenaas.net

Ole Fjord, Lilllegade 50A, 8500 Grenaa

telf. 4043 3906

E-mail: olefjordn@gmail.com

 

Suppleant: Dan Friis, Herman Bangsvej 17, 8500 Grenaa, telf. 2234 1386

               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

Vedtægter

 § 1. NAVN:

Foreningens navn er "Djurslands Jazzklub". Dens hjemsted er Norddjurs Kommune

 

§2. FORMAL:

Foreningens formal er at udbrede kendskabet til jazz-musik.

 

§3. MEDLEMMER:

Medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 4. BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer..

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nar et flertal inkl. formand eller næstformand er til stede. Ved

stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

 

§ 5. GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den holdes en gang om året inden udgangen af

januar kvartal. Indkaldelse skal ske senest 14 dage fer gennem annoncering i den lokale presse.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens årsregnskab.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (I ulige år vælges to medlemmer - i lige år vælges tre medlemmer).

6. Valg af en bestyrelses-suppleant for et år.

7. Valg er revisorer for det kommende ar.

8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen).

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når et flertal heraf eller når min. 10 pet. af

medlemmerne kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

 

§6. 0KONOMI:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§7. FORPLTGTELSER:

a. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være

formanden eller næstformanden. Ved stiftelse af gæld skal den samlede bestyrelse underskrive.

b. Kassereren har fuldmagt til at varetage den daglige drift.

c. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der kan

således ikke påhvile bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§8. REVISION:

Foreningens regnskab revideres af revisor valgt af generalforsamlingen.

 

§9. VEDTÆGTSÆENDRINGER:

Skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 

§ 10. FORENINGENS OPL0SNING:

Foreningen kan opløses, hvis et flertal af de fremm0dte ved to generalforsamlinger

med en måneds mellemrum kræver det.

Foreningens aktiver skal tilfalde den rytmiske musik (primært jazz) i Grenaa Kommune.
 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. maj 2003

og ændret pa generalforsamling 20. januar 2004 og 5. februar 2022