Jazzlogo_bg
Hotel Marina

NORDEA

contentTop

  Djurslands Jazzklub

contentBottom
Jazzlogo_bg_1

                                                     (Jazzklubbens vedtægter kan ses nederst på denne side)

Efter generalforsamlingen 1. februar 2020 ser bestyrelsen således ud:

Svend Frandsen, formand, Sommerlyst 55, 8500 Grenaa,

tlf. 86E320885 og 20140885.

E-mail: aarsnes.frandsen@stofanet.dk

Ivan Kildahl, næstformand, Stavnsborgvej 3, 8500 Grenaa tlf.

8638 6058.

E-mail: ivan.kildahl@mail-telia.dk

Jørn Andersen, kasserer, Herman Bangsvej 4, 8500 Grenaa, tlf. 8632 6919.

E-mail: grethejorn@stofanet.dk

Jette Schou, sekretær, Enebærvej 12, 8500 Grenaa, tlf. 2287 1557

E-mail:jmvschou@gmail.com

Bodil Bach,  Fuglevænget 27, st. th., 8500 Grenaa, telf. 6179 2157

E-mail: b.bach@outlook.dk

Flemming Seiersen, Højgård, Hevringvej 7, 8950 Ørsted, telf. 4016 9122

E-mail: fs@hojgaard-okologi.dk

Per Birkelund, Møllebakkevej 7, Ålsø, 8500 Grenaa. telf. 8633 1818

E-mail: birkelund@dadlnet.dk

 

Suppleanter: Dan Friis, Herman Bangsvej 17, 8500 Grenaa, telf. 2234 1386

                           Kama Bech, Bredgade 10, 8500 Grenaa, telf.8632 5869

========================================================================================

VEDTÆGTER

§ 1. NAVN

Foreningens navn er "Djurslands Jazzklub". Dens hjemsted er Grenaa Kommune

§ 2. FORMÅL:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til jazz-musik. Dette kan bl.a. ske ved at fremme samspilsmuligheder og gennem afvikling af koncerter.

§ 3. MEDLEMMER:

Medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal inkl. formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

§ 5. GENERALFORAMLING:

Generalforsamlingen er foreningenshøjeste myndighed. Den holdes en gang om året inden udgangen af februar mÃ¥ned. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før gennem annoncering i den lokale presse.

Generalforsamlingens dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens regnskab.

5. Valg af besrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

I ulige år vælges 4 medlemmer, i lige år vælges 3 medlemmer.

6. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter for et år.

7. Valg af revisorer for det kommende år.

8. Indkomne forslag (skal være formanden i hæde senest 8 dage før generalforsamlingen).

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt

Ekstraordinr generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når et flertal heraf eller når min. 10 pct. af medlemmerne kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. ØKONOMI:

Regnskabsr følger kalenderåret.

§ 7. FORPLIGTELSER:

a. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Ved stiftelse af gæld skal den samlede bestyrelse underskrive.

b. Kassereren har fuldmagt til at varetage den daglige drift.

c. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der kan således ikke påhvile bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8. REVISION:

Foreningens regnskab revideres af to revisorer, som er valgt af generalforsamlingen.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Vedtægtsændringer skal vedtages med 2l3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

§ 10. FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan opløses, hvis et flertal af de fremmødte ved to generalforsamlinger

med en måeds mellemrum kræver det.

Foreningens aktiver skal tilfalde den rytmiske musik (primært jazz) i Grenaa Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsanrling den 10. maj 2003 og ændret på generalforsamling 20. januar 2004

================================================================================================================