(Vedtægter og seneste generalforsamlings-referat nederst på denne side)

EFTER GENERALFORSAMLINGEN  DEN 10. FEBRUAR 2024 ER BESTYRELSEN:

 

Flemming Seiersen – formand og PR 

Telefon 40 16 91 22 – E-mail: fs@hojgaard-okologi.dk

Ole Fjord – næstformand, booker og indmeldelse af nye medlemmer

Telefon: 40 43 39 06 – E-mail: olefjordn@gmail.com

Rune Lauritzen – kasserer

Telefon: 41 40 76 38 – E-mail: rl@grenaa-gym.dk

Bodil Bach: Tilmelding til jazzklubbens arrangementer på:

Telefon: 61 79 21 57 - E-mail: b.bach@outlook.dk

Per Birkelund

Telefon: 40 17 61 23 – E-mail: birkelund@dadlnet.dk

 

Suppleant: Lone Bekker

Telefon: 22 40 79 14 – E-mail: bekker@radioabc.dk

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedtægter for DJURSLANDS JAZZKLUB

§ 1. NAVN:

Foreningens navn er "Djurslands Jazzklub". Dens hjemsted er Norddjurs Kommune

§2. FORMAL:

Foreningens formal er at udbrede kendskabet til jazz-musik.

§3. MEDLEMMER:

Medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen.Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer..

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nar et flertal inkl. formand eller næstformand er til stede. Ved

stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

§ 5. GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den holdes en gang om året inden udgangen af

januar kvartal. Indkaldelse skal ske senest 14 dage fer gennem annoncering i den lokale presse.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens årsregnskab.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

I ulige år vælges to medlemmer, i lige ar vælges tre medlemmer.

6. Valg af en bestyrelses-suppleant for et år.

7. Valg er revisorer for det kommende ar.

8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen).

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når et flertal heraf eller når min. 10 pet. af

medlemmerne kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§6. 0KONOMI:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7. FORPLTGTELSER:

a. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være

formanden eller næstformanden. Ved stiftelse af gæld skal den samlede bestyrelse underskrive.

b. Kassereren har fuldmagt til at varetage den daglige drift.

c. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der kan

således ikke påhvile bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§8. REVISION:

Foreningens regnskab revideres af revisor valgt af generalforsamlingen.

§9. VEDTÆGTSÆENDRINGER:

Skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

§ 10. FORENINGENS OPL0SNING:

Foreningen kan opløses, hvis et flertal af de fremm0dte ved to generalforsamlinger

med en måneds mellemrum kræver det.

Foreningens aktiver skal tilfalde den rytmiske musik (primært jazz) i Grenaa Kommune.
 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. maj 2003

og ændret pa generalforsamlinger 20. januar 2004 og 5. februar 2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Farvel til formand gennem 21 år

I 21 år har Svend Frandsen været førstemand i Djurslands Jazzklub. Det var også ham, som - sammen med daværende kulturhusleder Hardy Andersen - stiftede jazzklubben i 2003. Men lørdag den 10. februar ringede afskedsklokkerne. Nu måtte der friske kræfter til.

Og det kom der. Generalforsamlingen valgte Rune Lauritzen til bestyrelsen, og Lone Bekker blev ny suppleant. Genvalgt til bestyrelsen blev Bodil Bach og Ole Fjord, og det blev også revisor Ulla Pedersen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Seiersen som formand og Ole Fjord som næstformand. Ny kasserer blev Rune Lauritzen.

Forinden havde den gamle formand aflagt en kort beretning om et succesrigt jazz-år 2023 med ni koncerter – heriblandt en kirkekoncert i i Ørsted Kirke.

Vi har haft en række dejlige oplevelser med jazzmusikere fra nær og fjern – kendte såvel som ukendte. Verdensstjerner har vi også taget imod – og fælles for dem alle har været den begejstring, de blev modtaget med”, sagde Svend Frandsen bl. a.

Lidt malurt blev der dog dryppet i bægeret. ”Vi mistede vores statstilskud for flere år siden, fordi vi er for traditionelle i vores musikvalg. Det har ellers været sådan, at vi havde mulighed for statstilskud og et tilsvarende kommunalt tilskud, når vi arrangerede mindst ti koncerter om året. Men da statstilskuddet forsvandt, måtte vi skære i vores aktiviteter Den satte vi så ned til 8-9 arrangementer om året. Samtidig bad vi om lidt mere i entre, og med et kommunalt tilskud på 30.000 kr. løber det nogenlunde rundt”,

Svend Frandsen rettede en tak til Norddjurs Kommune for støtten. Den er godt nok af ikke helt klare årsager udeblevet de seneste to år, men vi har i hvert fald tilsagn om efterbetaling af 30.000 kr.

Til slut en tak til kommunen – til Hotel Marina og ikke mindst til de mange medlemmer, som trofast møder op til vores arrangementer eller blot støtter jazzen i Norddjurs kommune med et medlemskab.

Beretningen blev godkendt og det blev også regnskabet, som på grund af det manglende tilskud for 2023 viste et underskud på godt 31.000 kr, men med den forventede efterbevilling fra kommunen er der altså balance.Kassebeholdningen er på 95.226 kr.

Bestyrelsen forerslog en kontingentforhøjelse fra 150 til 200 kr årligt. Det blev enstemmigt godkendt.

Under eventuelt takkede næstformand Flemming Seiersen den afgående formand gennem 21 år med flotte ord og tak for det arbejde, Svend Frandsen har lavet for jazzen.

Æresmedlem.

Jazzklubbens afskedsgave til den ny ”pensionist” var en smuk vase udført af keramikeren Jørgen Hansen fra Hyllested. Og med gaven fulgte også en udnævnelse til æresmedlem – det tredje af slagsen i jazzklubbens historie.

 

 

  Djurslands Jazzklub

Jazzlogo1
Jazzlogo_bg
Hotel_Marina